Usmernenie k prijímaciemu konaniu v čase pandémie Coronavírusom

  • uchádzač do budovy SZU vstupuje sám (bez sprievodu rodičov) vstupom označeným na pozvánke ( Limbova 12 – nízka budova, Limbova 14 – vysoká budova)
  • vstup je povolený len s pozvánkou na prijímacie konanie, platným občianskym preukazom, rúškom na nose a ústach, rukavicami na rukách
  • pri vstupe bude uchádzačovi zmeraná telesná teplota
  • pri registrácii uchádzači dodržiavajú povinné rozostupy
  • počas celej skúšky / pobytu v budove SZU má uchádzač rúško na nose a ústach a rukavice na rukách

 Usmernenie ku skúške telesnej zdatnosti

  • plávanie ako časť prijímacej skúšky sa neuskutoční – uchádzač pri registrácii podpíše čestné vyhlásenie

 

Všetky ostatné informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovom sídle SZU a v pozvánke na prijímacie konanie.

Podrobné usmernenie vykonáva pedagogický dozor v čase konanie prijímacej skúšky.