prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. rektor
prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. prvý prorektor a prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH prorektor pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity
doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc. mimoriadny profesor prorektor pre pregraduálne štúdium
Ing. Igor Naňo kvestor
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. čestný rektor