vedenie SZU

PREDSTAVITELIA UNIVERZITY

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.​ - rektor
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.​ - predseda Akademického senátu​
Ing. Igor Naňo, MPH - kvestor
doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD. MPH, mim. prof. - prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. - prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof. - prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof. - prorektorka pre pregraduálne štúdium
sk_SKSK