Poslanie

Poslaním univerzity je zabezpečiť čo najvyššiu  úroveň  vzdelávania a vedeckého poznania v rozvoji, podpore a ochrane zdravia, v prevencii, diagnostike, v liečbe chorôb a ošetrovaní chorých s cieľom chrániť a rozvíjať zdravie ako jednu z najcennejších ľudských hodnôt.

Toto poslanie chce univerzita napĺňať rozvojom vysokoškolského štúdia v študijných programoch všetkých troch stupňov, špecializačného štúdia a kontinuálneho (CME) vzdelávania vo všetkých medicínskych, farmaceutických, dentistických a paramedicínskych (zdravotníckych) odboroch a vykonávať výskumnú činnosť v oblasti lekárskych a farmaceutických vied. Neoddeliteľnou súčasťou poslania univerzity je uvádzanie najnovších poznatkov zdravotných vied do života.

Univerzita ako zdravotnícka vysoká škola poskytuje vzdelávanie študentom, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského,  doktorského, doktorandského, špecializačného a certifikačného štúdia, s využitím tvorivého výskumného bádania  v zdravotníckych oblastiach v záujme zlepšenia zdravia a kvality života.

Univerzita pre svoju činnosť využíva špecializované výučbové zariadenia, univerzitné kliniky, univerzitné lekárne, účelové zariadenia, školiace pracoviská a ďalšie univerzitou akreditované zariadenia ambulantnej, ústavnej, lekárenskej zdravotnej starostlivosti a úrady verejného zdravotníctva, ktoré slúžia ako vedeckovýskumné a vzdelávacie zariadenia na naplnenie poslania univerzity.

sk_SKSK
en_USEN sk_SKSK