Orgány akademickej samosprávy a poradné orgány rektora

Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Predsedníctvo:

 • prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc. – predseda
 • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH – podpredseda (zamestnanecká časť)
 • Dušan Pastorek – podpredseda (študentská časť)
 • doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH – tajomník
 • PhDr. Jana Virgulová, PhD. – člen predsedníctva

Členovia – zamestnanecká časť:

[rara_column_wrap]
[rara_column span=“3″]

 • MUDr. Jozef Barinka
 • PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
 • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Katarína Gazdíková , PhD.
 • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH[/rara_column]

[rara_column span=“3″]

 • doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 • doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
 • PharmDr. Ľubica Majtánová
 • prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
 • PhDr. Jana Virgulová, PhD.
 • PhDr. Elena Žiaková, PhD.[/rara_column]

[/rara_column_wrap]

Členovia – študentská časť:

[rara_column_wrap]
[rara_column span=“3″]

 • Mgr. Justína Gereová
 • Mgr. Dominika Hrašková
 • Stanislav Kotúček
 • Bc. Mikuláš Marci[/rara_column]

[rara_column span=“3″]

 • Adam Novák
 • Marek Padych
 • Dušan Pastorek
 • Andrej Zachar[/rara_column]

[/rara_column_wrap]


Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

[rara_column_wrap]
[rara_column span=“3″]

 • prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
 • MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
 • prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
 • MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
 • Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
 • doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mimoriadny profesor
 • doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 • doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, mimoriadny profesor
 • MUDr. Vlastimil Graus, PhD., MPH, MSc.
 • prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., FESC, FACC
 • MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA
 • doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
 • doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 • RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
 • doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA,
 • MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
 • prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 • MUDr. Marián Kollár
 • Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, Dr. h. c., mult.
 • prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.[/rara_column]

[rara_column span=“3″]

 • doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
 • PhDr. Jana Lauková, PhD.
 • doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mimoriadny profesor
 • prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
 • prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mimoriadny profesor
 • prof. MUDr. Juraj Olejník, CSc.
 • doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
 • prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
 • prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
 • prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
 • doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 • prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
 • doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
 • prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
 • prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 • prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
 • prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
 • prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
 • prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.
 • MUDr. Daniel Žitňan, MPH[/rara_column]

[/rara_column_wrap]

sk_SKSK