O univerzite

Už 1. mája 1953 je v Trenčíne zriadený Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov, ktorý do 30. júna 1966 začína kreovať začiatky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Po výstavbe novej budovy v Bratislave sa 1. júla 1966 ústav presťahoval do hlavného mesta s novým názvom – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, pod ktorým pôsobil až do roku 1991. Práve v jeho polovici,  1. júla 1991 je premenovaný na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava. Obsah a forma štúdia reagovali na potreby a požiadavky praxe, s čím ruka v ruke prišla posledná zmena v názve: 1. novembra 1998 sa Inštitút mení na Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny v Bratislave

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2002 Z.z. o zriadení SZU, vzniká 1. septembra 2002, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako štátna vysoká škola univerzitného typu.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR a má štyri fakulty:

  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
  • Lekárska fakulta
  • Fakulta verejného zdravotníctva
  • Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Na Slovenskej zdravotníckej univerzite je rozvinutá vedecko-výskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU.

  
Slovenská zdravotnícka univerzita pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta Universitatum, v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie, pôsobí ako apolitická inštitúcia. Vedie študentov k dodržiavaniu zásad Hippokratovej prísahy a k ochrane života a zdravia od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť.

Úplný názov univerzity je:
„Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave“

Znenie názvu univerzity v anglickom jazyku je:
„Slovak Medical University“

***

Akademické tituly udeľované Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má právo udeľovať  akademické tituly absolventom štúdia študijných programov v uvedených študijných odboroch, zároveň má SZU a jej Fakulta verejného zdravotníctva právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov.

Lekárska fakulta

Spojený 1. a 2. stupeň:
Všeobecné lekárstvo – denná forma – MUDr.
Zubné lekárstvo – denná forma – MDDr.
3. stupeň
Chirurgia – denná a externá forma – PhD.
Vnútorné choroby – denná a externá forma – PhD.
Habilitačné konanie – Chirurgia, Vnútorné choroby
Konanie na vymenúvanie profesorov – Chirurgia, Vnútorné choroby

Fakulta verejného zdravotníctva

1. stupeň:
Verejné zdravotníctvo – denná a externá forma – Bc.
2. stupeň
Verejné zdravotníctvo – denná a externá forma – Mgr.
3. stupeň
Verejné zdravotníctvo – denná a externá forma – PhD.
Habilitačné konanie – Verejné zdravotníctvo
Konanie na vymenúvanie profesorov – Verejné zdravotníctvo

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

1. stupeň
Fyzioterapia
– denná a externá forma – Bc.
Ošetrovateľstvo – denná forma – Bc.
Pôrodná asistencia – denná forma – Bc.
Rádiologická technika – denná a externá forma – Bc.
Urgentná zdravotná starostlivosť – denná a externá forma – Bc.
2. stupeň
Fyzioterapia
– externá forma – Mgr.

Ošetrovateľstvo – externá forma – Mgr.

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

1. stupeň
Fyzioterapia
– denná a externá forma – Bc.
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denná forma – Bc.
Ošetrovateľstvo – denná forma – Bc.
Urgentná zdravotná starostlivosť – denná a externá forma – Bc.

Insígnie

sk_SKSK
en_USEN sk_SKSK