História

The Slovak Medical University prides itself on 60 years of tradition in providing professional specialized post-gradual education in medical fields. Training of specialists in medicine, dentistry, pharmaceutics and other medical fields was supervised by a state non-university education establishment known as The Slovak Postgraduate Academy of Medicine in Bratislava.

Via the entrance of the Slovak Republic into the European union it was necessary to synchronize the legislation of Slovakia to match the laws of the EU even in the field of medical education. Directive number 93/16/EEC about mutual acceptance of diplomas from specialized study in medicine and other regulated medical fields in article 24 dictates that such study can only be provided by a school of the university type part of which has to be a university hospital. Due to this request the National Council of Slovakia through law no. 401/2002 instituted a transformation from SPAM to a medical university - the Slovak Medical University in Bratislava. Simultaneously, through revision of statutes NR SR no. 131/2002, the Slovak Medical University became an integral part of the network of Slovak universities. By decision of the minister of health on the 28th of August 2003 the Institute of preventive and clinical medicine was cancelled and was assimilated into the structure of the Slovak Medical University and thus became an important scientific and research center for the university.

SZU má zriadené štyri fakulty:

The faculty of medicine (ďalej len „LF“), zabezpečuje vysokoškolské štúdium medicíny – v študijnom programe všeobecné lekárstvo a je priamym pokračovateľom postgraduálneho špecializačného a kontinuálneho vzdelávania v medicíne a farmácií, ktoré inštitúcia zabezpečuje od roku 1953.

The faculty of nursing and scientific medical studies (ďalej len „FOaZOŠ“), poskytuje akreditované vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu v zdravotníckych odboroch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, rádiologická technika a urgentná zdravotnícka starostlivosť, fyziologická a klinická výživa, sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov a zároveň i postgraduálne špecializačné a kontinuálne vzdelávanie pre ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktoré pred vznikom SZU zabezpečoval od roku 1960 Ústav pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov.

The faculty of public health (ďalej len „FVZ“), je priamym pokračovateľom Školy verejného zdravotníctva, zriadenej v roku 1991 pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie WHO ako súčasť SPAM, a ktorá poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské vzdelávanie v akreditovanom študijnom odbore verejné zdravotníctvo ako aj ďalšie vzdelávanie v tomto odbore.

The faculty of medicine with the seat in Banská Bystrica (ďalej len „FZ v BB“) zabezpečuje vysokoškolské štúdium v študijných programoch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť ako aj aktivity špecializačného štúdia pre ostatných zdravotníckych pracovníkov.

en_USEN
sk_SKSK en_USEN