Usmernenie k prijímaciemu konaniu v čase pandémie Coronavírusom

uchádzač do budovy SZU vstupuje sám (bez sprievodu rodičov) vstupom označeným na pozvánke ( Limbova 12 – nízka budova, Limbova 14 – vysoká budova) vstup je povolený len s pozvánkou na prijímacie konanie, platným občianskym preukazom, rúškom na nose a ústach, rukavicami na rukách pri vstupe bude uchádzačovi zmeraná telesná teplota pri registrácii uchádzači dodržiavajú povinné rozostupy počas celej skúšky / pobytu v budove SZU má uchádzač rúško na nose a ústach a rukavice na rukách  Usmernenie ku skúške telesnej zdatnosti plávanie ako časť prijímacej skúšky sa neuskutoční – uchádzač pri registrácii podpíše čestné vyhlásenie   Všetky ostatné informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovom sídle SZU a v pozvánke na prijímacie konanie. Podrobné usmernenie vykonáva pedagogický dozor v čase konanie prijímacej skúšky.            
Read More

Pri zvládaní pandémie účinne pomáhali aj mnohí študenti našej fakulty.

Pri zvládaní pandémie účinne pomáhali aj mnohí študenti našej fakulty. Od začiatku pandémie uplynuli na Slovensku vyše dva mesiace, ktoré sa navždy vpíšu do dejín nielen slovenského zdravotníctva, ale rovnako celej spoločnosti. V súvislosti s pandémiou sme sa obzreli na predošlé obdobie spolu s jednou z kľúčových osobností nielen v Ústrednom krízovom štábe SR, ale aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave. Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, vedúca Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave a prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) svojim vysoko odborným prístupom významne prispieva k riešeniu súčasnej epidemiologickej situácie na Slovensku a k ochrane verejného zdravia. Slovensko má za sebou, snáď tú ťažšiu etapu, ktorá jednoznačne vojde do dejín. Na jednej strane sa život zastavil, na druhej extrémne zrýchlil vplyvom potreby okamžitého vyhodnocovania situácie,…
Read More